Kib mov nrog nqaij qaib thiab ntau yam khoom sib tov zoo nkauj heev.

Ua cas thiaj li yog mov daj?

 • Mov daj yog tseem2 mov tsis tau muab tev nrog lwm yam.
 • Muaj fiber ntau, kuj tseem muaj nujnqi zoo los pab lub nplab zom tau zoo rau lub cev.
 • Yuav pauv mov daj li cas yog tias yam khoom yuav ua noj ntawv yuav tsum siv mov dawb xwb?

Yog ua mov daj ces tsua ntxiv 1/2 khob dej thiab 15 feeb thiab ua nraws li koj ib txwm ua mov dawb xwb lossi saib kev qhia ua rau sab nrauv!

Kev qhia ua

 • Npaj kom txij

  Npaj kom txij xws li (tev, txiav/tsuav, ntsuas kom ximyeem) ua ntej yuav pib ua

 • kuam/kaus

  Npaj kuam ib cov txiv daim tawv kom zoo nkauj los nrog thiaj qab.

 • Muab sib tov

  Muab cov khoom coj los tsaus kuas txiv qaub es thiaj li muaj ibtso tsws qab thiab phom

 • muab cov kuas los tov/npleev

  Cov kuas pleev no ib txwm tsim/ua los ntawm sib tov kuas roj, kuas qaub nrog tshev lossi kuastxob nrog lwm yam

Cov khoom qhia ua noj

 • 2 cup Mov daj
 • 1/2 each Zaub txibqaib
 • 1 each Zaub qhwv liab
 • 2 each Zaub ntug hauvpaus
 • 4 each Do ntshuab
 • 1 each Kuatxob
 • 4 each qij
 • 8 oz ncej puab qaib
 • 2 each qes
 • 2 tbsp Muab ob-peb yam los zom uake (saib daim ntawv)

Cov hauv nej lub tsev

tshev
Fwjtxob
Roj zaub lossi txiv olive
Dej

Yam koj yuav tsum muaj

Lub yias loj ibnrab
Ib lub menyuam tais

Ib tais yuav muaj npaum li cas

Kev qhia

Nej muaj peevxwm mus yuav cov khoom kuatxob uas twb muab zom/tov tas uake rau ntaus lub khw muag khoom noj, Tabsi zom/tov nej tus kheej yuav zoo dua vim nej tsis tas rau tshev. Tos hais li no los vim feem ntau yeej muaj tshev ntau ntau tov nrog ces nws tsis yog yuav pab nej ho tseem yuav ua mob rau nej.

Tov cov khoom kuatxob Curry:
1 diav noj mov hmoov kuatxob curry
1 diav kafe turmeric
1 diav kafe cumin
1 diav kafe cardamom

Qhov kuatxob curry tov no tsis muaj tshev, tabsi muaj turmeric, nws yog ib hom khoom noj tau thiab tej zaum tseem yuav pab tivthaiv kabmob.

Share your meal photos! #eastsidetable #localcrate

Steps

Npaj kom txij

Twm kom tas daim ntawv qhia ua noj ua ntej pib. Tsaug txhuas yam khoom thiab tos kom qhuav. Hlai cov nplooj zaub txibqaib thiab cov kav. Tev cov Zaub ntug hauvpaus carrot; muab txiav ob ya ces ho muab los hlai tej voj nyia nyia. Hlai lub zaub qhwv liab kom mos mos tabsi txhob hlai tus kav. Cov do ces txiav lub hauvpaus povtseg ces muab hlai tej voj nyia ntev tsawv. Zom lossi tsuav cov qij. Txiav lub qias cov serrano kuatxob ces hlai tej voj kom nyia tsawv.  Ntau qes rau lub menyuam tais, rau ib nyuag qhov tshev thiab fwjtxob ces muab diav los dos. Muab cov nqaijqaib tsem ntawm los es muab so kom qhuav.

Ua mov

Ua cov mov daj nrog 4 ½ khob dej nrog ib nyuag qhov tshev thiab fwjtsob rau lub laujkaub loj ib nrab es tso hluavtaws ib nrab.  Tos kom npaus ces muab lub haus los khwb ces tso hluavtaws kom me.  Cia nws nyob saum qhovcub li 30 feeb lossi kom cov mov muag. Muab diav los dos.  Thaum tseem tos cov mov siav, ces pib muab cov ncej puab nqaij los kib/ntees.

Ua cov nqaij qaib

Muab 1 diav kafe roj rau lub yias ces tso hluavtaws loj ibnrab.  Muab tshev thiab fwjtxob los npleev cov nqaij qaib.  Thaum lub yias kub lawm ces muab cov nqaij los majmam kib/ntees ib sab no li 5-6 feeb kom nws siav thiab nkig. Tsem cov nqaij qaib los ces muab los suam tejdaim me me.

Lub tuam tsev USDA hais tias kom ua/kib cov nqaij qaib no yuav tsum kub mus txog 165 degrees F

 

Mov kib thiab qes

Ntxiv 1 diav kafe roj rau lub yias uas siv kib nqaij qaib lawm.  Muab cov qes uas twb tov tas lawm los kib kom siav.  Tsem cov qes tawm los ces ntxiv 1 diav kafe roj los kib cov kuatxob curry tos tas nrog rau cov qij.  Kib li 1-2 feeb lossi txog thaum cov khoom sib tov tas. Tig qhovcub kom siab.  Ces tso cov mov, zaub ntug hauvpaus carrots, cov nqaij uas twb hlai tas lawm thiab cov qes uas twb kib lawm; muab dos 4-5 feeb kom txog thaum cov pib daj.

Thaum ua tiav cov mov

Ntxiv cov zaub qhwv liab rau cov mov; kib li 2-3 feeb, kom txog thaum muag mentsi.  Tsem tawm ntawm qhovcus los ces muab cov kuatxob serrano, zaub txibqaib thiab cov do ntshuab sib dos kom yuav tsum sib tov uake.

Cov kuatxob ces nyob ntawm nej tus kheej seb yuav rau ntau los tsawg!

Npaj rau lub phaj lossi lub tais

Tseg ib cov mov kib rau lub phaj nrog ib cov kuatxob thiab tsam ho muaj neeg xav noj ntxiv. Noj kom qab! (Enjoy)