Tham txog

Lub Koomhaum East Side Table tshwm sim ntawm kev ntsaws los pab cuam lub nroog St. Paul thiab cov pejxeem neeg. Thaum pom tseeb lawm tias kev sib pab tsis txaus thiab tu ncuas txog kev qhia noj qab haus huv nrog kev paub thiab kawm txog zaub mov nyob hauv zejzog, yog li ntawv qhov kev pab cuam tshwm sim thiaj li muaj los ntawm tus thawj tswj HealthEast los nrhiav kev pab rau ib tsoom pejxeem neeg nyob rau nroog East Side St. Paul.

Nrog txoj kev pab cuam los ntawm nroog St. Paul pejxeem, cov tub txawj ntxhais ntshe thiaj li los koomtes ntawm 13 lub koomhaum uas muaj lub zeem muag thiab homphiaj zoo ib yam nyob hauv siab thiaj los npaj txoj kev cawm cov pejxeem.  Siv sij hawm ntawm 9 lub hli los sib tham thiab xav seb yuav tsim kev pab li cas vim tsis yog yoojyim.  Koomhaus pawg kev koomtes thiaj li xaiv tau txoj kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo los pab cuam rau cov pejxeem yog lub homphiaj, vim xav kom txhuas tus tau txoj kev pab no.

Lub homphiaj tseem ceeb ntawm East Side Table yog los thuav qhia tsoom pejxeem uas yog muaj ntau haiv neeg los sib sau nyob uake nrog lawv cov kablig kevcai, txhai tau tias tag nro cov kev muaj pab no los rau peb cov pejxeem.  Ib ncig ntawm Dayton’s Bluff, Payne-Phaelen and the Greater East Side yog ib qhov chaw uas muaj tsoom pejxeem coob los nyob thiab muaj ntau hom lus sib txawv nrog rau kev dab qhua thiab kablig kevcai thiab koomhaum East Side Table nrog rau nws cov koomhaus pab txhawb thiaj li los koomtes sib pab cuam txoj kev pab qhuab qhia tag nro rau cov pejxeem no.  Yog tias koj tseem tsis tau paub peb lub chaw website twb muaj sau qhia uas ob-peb hom lus!  (saib ntawm tus pas tav saumtoj ntawm thauj nplooj ntawv.)

Txawm tias yog los ntawm cov kev pab zaub mov, pejxeem kev sibsau sib tshib, lossi peb txoj kev txawj kev ntshe txog zaub mov, peb ntseeg lawm tias peb yuav pab tau txhuas tus ntawm peb cov pejxeem ib qho thiab.  Yog tuaj koom uake peb yeej muaj peevwm qhia txog peb lub neej caj ceg, cog tau kev phoojywg, pub tau rau peb lub cev, peb tus ntsujnplig huv tibsis.  Nrog rau cov kev pab cuam no, peb ntseeg lawm tias yuav coj tau tsev neeg los ua ke nrog rau txoj kev noj qab haus huv ntawm nej lub rooj, thiab tsoom pejxeem nrog rau peb kev noj qab haus huv ib yam.  Nws tseem tshuav rooj seem rau txhua tus...Cia li los loj lob ua ke.

Ib Zej Tsoom Cov Muaj Kev Thoob Siab Koom Ntsws

Scroll to top


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact