Tuaj sib pab

Kev sib pab dawb

Koj puas yog ib tus muaj kev hlub pab txhawj txog kev noj qab haus huv rau tsoom pejxeem nyob rau nroog East Saint Paul?

Tuaj nrog peb sib koomtes ua ib pab nyob rau East Side Table!  Kev sib pab dawb muaj ntau yam xws li pab xa pob khoom zaub mov, sib pab saib xyua kev sib ntshib sib tham, pab cuam thawm muaj kev sib ntshib txog zaub mov uas yuav muaj los tom ntej no!  Sau npe li nram qab no es thiaj qhia tau txog qhov yuav muaj tom ntej no.

Ib tus neeg twg/lossi lub koomhaus muaj kev xav thiab ntshaws

Puas txaus siab tuaj nrog peb koomhaus East Side table ua ib pab lossi nrog peb pab muaj peevxwm tub txawj ntxhais ntshe Working Council Organizations?  Peb zoo siab txais tos thiab sib tham sib pab khiav haujlwm!

Sau ntawv tuaj nug

Pejxeem kev sib pab/lossi kev zoo siab

Puas muaj koom txoo uas koj xav kom East Side tuaj pab cuam lossi tua?  Qhia peb paub ntawm no.  Peb txaus siab tuaj nrog nej koom kev loj lob ua ke rau East Side of St. Paul.  Saib peb cov hnub thiab komtswj li nram qab no.  Xav tias yuav ntshib nej sai!

Scroll to top


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact