Pob khoom zaub mov

How Meal Kits Work

1

Txais koj pob khoom noj txhua hnub Monday

Saib tom sab laug nws qhia tau tias hnub twg yog hnub xa tuaj lossi yuav mus nqa rau qhov chaw twg kom tag 8 lub va thiv!

2

Muab tso rau tubxees

Muab pob khoom qhib es muab tso rau lub tubxees thaum 6 teev tsau ntuj nyob rau hnub Monday.

3

Muab pob khoom los ua noj!

Yuav tau muab pob khoom los ua noj hnub Friday:

  1. Yuav tau nyeem kom tag daim ntawv qhia ib theem zujsus ua ntej pib.
  2. Saib ntxiv mus rau theem thib ib (kom muaj txhua yam) ua ntej yuav npaj coj mus ua noj
  3. Saib/nyeem kom tag kev qhia ua
  4. Npaj siab noj nej cov zaub mov uas twb ua tiav lawm!
4

npaj siab hais qhia peb

Nej yuav tau txais ib tsab ntawv email, xov tooj or lossi ntaus ntawv (seb nej xav tau qhov twg!) txhuas hnub Friday nrog rau 7 los lus nug txog nej cov zaub mov noj lub va thiv ntawv-muab sau kom tag rau hnub Sunday yav tsau ntuj thiab npaj siab tos seb puas yeej paj tshab!

khws hauv zos

Ib qhov homphiaj tseem ceeb nyob ntawm East Side Table yog thawm zaug qhov kev xaivtsa tshwm sim Make-At-Home Meal Kit program.  Nyob rau xyoo 2016 yuav tag, East Side Table cov thawj coj tub txawj ntxhais ntshes thiaj li tau koomtes nrog nroog St. Paul khws sib tham tawm tswv yim tsim tau pob khoom zaub mov noj hu tias Make-at-Home Meal Kit program uas yuav siv li ntawm 1000 tawm xuab moo los pab dawb npaj cov khoom noj kom tau pheejyig, thiab kom tau cov zaub mov xws li cov pejxeem caj ceg nyiam noj rau lub nroog St. Paul's East Side.

Tus sib zog pab dagzog rau East Side Table npaj pob khoom noj Make-at-Home Meal Kit program, yog khws Local Crate pub dawb lawv lub sijhawm thiab txoj kev txawj ntshes lagluam los pab qhia txog kev ua noj ua haus li pejxeem caj ceg,  nrog nraim peb East Side Table Koomhaum, nrog rau tej pemxeej ua cog qoobloos hauvzos npaj pob khoom noj, thiab qhia tswvyim qhwv pob khoom noj nrog kev xa ntawm 120 pob khoom Make-At-Home Kits rau East Side Table lub caij nplooj ntoo zeeg thaujzawg ntawm xyoo 2017.  Tsis tas li kev sib tham, sib tawm tswvyim xwb tseem muaj kev pab cuam ntxiv xws li los ntawm qhov kev xa pob khoom, Khws Locat Crate tseem coj tau ib lub lagluam hu tias Street Fleet uas nyob rau xeev Minixauta (Minnesota) yog lub lagluam uas xa khoom yuav los pab xa thiab tus nqi xa tsis kim nrog peb thiab.

Kawm kom paub ntau ntxiv txog khws Locat Crate!

Scroll to top


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact