Kuatxob qhaub poob liab

Kuatxhob qhaubpoob liab yog ib yam nrov npe heev thiab neeg siv kawg.  Nej mus nrhiav yuav tau tom khws muag khoom noj, nyob ze ntawm cov txuv lossi cov kua soy sauce nyob hauv poom loj li ntawm 10-14 ounce.  Yog tias nej yeem li ntawm 2 diav noj mov rau nej cov qhaubpoob, ces tseem tshuav cov kuatxob ua kuas qhaubpoob no ntau heev!

Cov kuatxob ua kuas qhaubpoob no khaw tau siv ntev, yog nej muab cias rau tubxees lossi muab rau qhov tubxees khov.  Muab nws hais mus cias rau lub tais ua nabkuab ice cube ces muab mus cia kom khov.  Thaum khov lawm ces muab tsem los cias rau lub hnav ya Ziploc es khis kom ceev txog thaum yuav siv mam muab rovlos siv li 2 diav thaum nej ho rov qab ua duas.

Ces nej siv tau cov kuatxob qhaubpoob liab no rau dabtsi thiab?

  • Tso ob diav cov kuatxob qhaubpoob curry sauce uas nej ibtxwm nyiam:
  • Ua cov curry dish uas qab heev noj nrog mov:  Muab cov nqaijqaib siav thiab yeem 2 diav noj mov kuatxob qhaubpoob curry paste nrog ib poom kua majphaub los sib tov dos kom kub thawm.  Dos txhuas yam zaub uas nej muaj ces noj nrog mov daj.
  • Dos nrog yam kua soup nej ibtxwm nyiam thiab ntxiv kuatxob nrog