Kev tov kuas Taco

Nej muaj peevxwm mus yuav tau cov kuas Taco uas twb tov tag lawm rau ntau qhov chaw, tabsi yog nej tov nej tuskheej ces nej tov tau cov qab thiab tsis tas rau ntshev.

1 diav hmoov kuas txob (siv cov diav noj mov)

1/4 diav hmoov qij (siv cov diav haus kafe)

1/4 diav hmoov dos (siv cov diav haus kafe)

1⁄4 tsp. Dried Oregano-1/4 diav Oregano qhuav (siv cov diav haus kafe)

1/2 diav Paprika (siv cov diav haus kafe)

1 1/2 diav hmoov zom Cumin (siv diav kafe)

Tsis tas li xwb cov hmoov kuastxob los kuj qab thiab ho yog ibyam zoo rau nej lub cev vim muaj antioxidants (Vivtami C thiab carotenoids) uas tseem pab tau ntshav qabsib khiav zoo.