Moroccan nqaij qaib nrog txiv majnau nrog Couscouse thiab Golden Raisins

Couscous yog dabtsi?

 • Couscous tsis yog mov nplej, tabsi nws yog mov kuam.
 • Cov Couscous lossi mov kuam nov tos tau lub npe li ntawv los vim yog nws tej lub me kheej kheej.

Cov mov kuam no muaj peb hom, muaj cov loj cov me, cov kheej xws li Morocan, Israeli (pearl) thiab Lebanese.  Cov mov kuam no zoo rau neej lub cev vim nws muaj proteins thiab carbohydrates uake.  Nws pab tau lub cev khiav zoo, pobtxha khov thiab cev nqaij daim tawv muaj zog. Cov mov kuam no muaj ntau heev, tabsi yog nriav tsis tau yuav los tsis ua li cas es mus siv cov mov daj xwb!

Kev qhia ua

 • Npaj kom txij

  Npaj kom txij xws li (tev, txiav/tsuav, ntsuas kom ximyeem) ua ntej yuav pib ua

 • Zom lossi tsuav

  txiav cov khoom kom tej daim me me

 • kib/ntees

  Tso qhovcub kom loj heev es tib kib/ntees kom qhov nqaij siav

 • kuam/kaus

  tev, zom lossi kaus lub txiv daim ntawv

Cov khoom qhia ua noj

 • 1 1/2 cup cov mov kuam (Israeli couscous)
 • 1 1/2 each cov zaub ntshuab kale
 • 3 each qij
 • 1 each Majnau
 • 2 tbsp txiv grape ziab qhuav (raisins)
 • 2 tbsp Ras al Ranout yog ntau yam kuatxob sib tov
 • 10 sprig Zaub parsley
 • 1 tsp Kua zaub hau nyoj uake
 • 6 each Ncej puab qaib

Cov hauv nej lub tsev

Ntsev
Fwjtxob
Roj zaub lossi txiv olive
Dej

Yam koj yuav tsum muaj

Laujkaub me nrog lub haus khwb
Lub yias loj

Ib tais yuav muaj npaum li cas

Yam kev qhia tau tias zoo lossi tsis zoo rau neeg lub cev: 10

Kev qhia

Kale yog ib yam zaub ntshuab tseem ceeb heev.  Nws muaj ntau yam nujnqi xws li fiber, vivtamee A, C, B, K thiab nrog rau minerals thiab nutrients es thiaj yog ib yam zaub ntshuab doog.

Ras al Ranout yog ntau yam kuatxob sib tov:

1 diav kafe cumin

1 diav kafe qhiav

1/2 diav kafe cinnamon

1/2 diav kafe corriander

1/2 diav kafe kuatxob hmoov (cayenne)

1/2 diav kafe tag nros txhuas yam kuatxob tov uake

1/4 diav kafe cloves

Cov kuatxob no kuj muaj cov twb sib tov tag lawm, tabsi tseem muaj kev qhia nej muab sib tov thiab! Yuav pheejyig dua thiab tseg tau nyiaj yog nej mus nrhiav yuav cov ntim tej hnab loj loj tim khws qhov chaw muag tej hnab loj.

Share your meal photos! #eastsidetable #localcrate

Steps

Npaj kom txij

Twm kom tas daim ntawv qhia ua cov noj ua ntej pib.  Ntxhuav thiab cia kom qhuav tag nro txhuas yam. Txem cov nplooj tawm ntawm cov kav parsley, ces muab cov kav povtseg, muab nws tsuav kom ntxim.  Txem cov zaub kale cov nplooj ntawm cov kav, pobtseg cov kav, txiav ob ya thiab muab zom ua kuas.  Sib tov cov kua zaub hau nyoj uake ua zaub nyoj nrog rau 1.5 khob dej sov. Muab cov ncej puab qaib los ntxhuav thiab so kom qhuav.  Pleev cov Ras al Hanout kuatxob nrog ib nyuag qhov tshev thiab fwjtxob.

Ua cov mov kuam (couscouse)

Siv lub laujkaub loj ibnrab es hau cov kua zaub kom kub ces ntxiv cov mov kuam rau. Tso qhovcub kom me, muab haus los khwb es nws ncws li ntawm 10-15 feeb lossi kom cov kuas sibtov tag. Thaum tseem tos cov mov kuam ces pib muab cov nqaij qaib los kib/ntees

kib/ntees nqaij qaib

Muab 1 diav noj mov roj rau lub yias loj, tso qhovcub ibnrab.  Thaum kub lawm ces muab cov nqaij qaib los kib/ntees li 4-5 feeb ib sab kom txog thaum siav thiab daj.

Lub tuam tsev USDA hais tias kom kib/ntees cov nqaij no yuav tsum kub mus txog 165 degrees F

Ua/kib cov zaub

Tsem cov ncej puab nqaij qaib tawm, ces muab nws hlai ib kaj loj li 1/4”.  Ces muab cov zaub kale thiab qij los kib rau lub yias nej niam qhuav siv tag ntawv.  Kib li ntawm 3-4 feeb lossi txog thaum tias cov zaub tuag mentsi. Ncho 1 diav noj mov kua majnau rau cov zaub kale ces tsem tawm ntawm qhovcub.

Ua tiav cov mov kuam (couscouse)

Thawm ua tiav cov mov kuam lawm, tsem tawm ntawm qhovcub, majmam do nrog cov  txiv raisins daj. Muab 1 diav noj mov cov tawv txiv majnau uas twb tau kaus tseg nrog rau cov zaun parsley. Rau ib nyuab qhov tshev thiab fwjtxob.

Npaj rau lub phaj lossi lub tais

Muab faib rau ob lub phaj. Tso cov zaub kale thiab cov nqaij qaib uas twb hlai tas lawn rau. Noj lawm xwb!